RODO

to usprawniona ochrona danych osobowych.
Poniżej w kilku punktach zawarliśmy wszelkie niezbędne informacje o warunkach i prawach,
jakie niesie za sobą nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dla osób współpracujących
lub pozostających w kontakcie z naszą agencją.

 

CO TO JEST RODO?

Za tym skrótem kryje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

CO WPROWADZA BĄDŹ ZMIENIA RODO?

RODO gwarantuje Państwu większą kontrolę nad własnymi danymi osobowymi oraz wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

KIEDY ZACZYNA OBOWIĄZYWAĆ RODO?

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Przetwarzamy przekazane nam wcześniej przez Państwa dane osobowe. Z racji tego, że nie wykluczamy możliwości nawiązania współpracy w przyszłości oraz ponieważ chcemy pozostać z Państwem w kontakcie po 25 maja 2018 roku, pragniemy poinformować Państwa o szczegółach dotyczących warunków i zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu, zgodnie z RODO, uprawnieniach.

CZY JA, JAKO OSOBA FIZYCZNA, MUSZĘ COŚ ZROBIĆ?

Najważniejszą dla Państwa informacją jest to, że z Państwa strony nie są wymagane żadne czynności poza zapoznaniem się z nowymi zasadami, które przedstawiamy w poniższych punktach.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest GPD Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000527454, REGON: 302860051, NIP PL: 7811902177 (dalej jako Administrator).

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) 6 ust. 1 a RODO na podstawie zgody, jeżeli taka zgoda została nam przez Państwa udzielona (np. w zakresie udziału w postępowaniach rekrutacyjnych);
b) 6 ust. 1 b RODO w celach umożliwienia nam podjęcia na Państwa żądanie działań związanych z nawiązaniem współpracy między Państwem a GPD Agency sp. z o.o. sp. k., zaś w przypadku tych z Państwa, z którymi zawarta została przez nas co najmniej jedna umowa, dane przetwarzane są również w związku i na potrzeby jej realizacji;
c) 6 ust. 1 c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy o rachunkowości, przepisy podatkowe);
d) 6 ust. 1 f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na:
  • organizacji i przeprowadzaniu konkursów, akcji promocyjnych,
  • marketingu bezpośrednim usług,
  • archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym, takich jak portfolia, oferty, zapytania, na potrzeby umożliwienia nam nawiązania z Państwem współpracy,
  • dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń,
  • prowadzeniu analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonywanych projektów.

KTO MA DOSTĘP DO MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych oraz systemów informatycznych i pracownicy oraz współpracownicy takich podmiotów, inne podmioty współpracujące z Administratorem, np. klienci, i ich pracownicy lub współpracownicy.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania [zautomatyzowanego podejmowania decyzji], jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

CO MI PRZYSŁUGUJE W ŚWIETLE RODO?

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do żądania przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie zgoda taka może być przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie (cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego (wprowadzonego w jego miejsce), gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza w Państwa ocenie przepisy RODO.

JAK DŁUGO MOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ GPD AGENCY?

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, a także będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
b) dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej odwołania.

Z KIM MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona.danych@gpd.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Obróć ekran
Wystapił bład