RODO

Zobacz szczegóły
Zobacz szczegóły

RODO

RODO to usprawniona ochrona danych osobowych. Poniżej w kilku punktach zawarliśmy wszelkie niezbędne informacje o warunkach i prawach, jakie niesie za sobą nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dla osób współpracujących lub pozostających w kontakcie z naszą agencją.

Za tym skrótem kryje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODO gwarantuje Państwu większą kontrolę nad własnymi danymi osobowymi oraz wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Przetwarzamy przekazane nam wcześniej przez Państwa dane osobowe. Z racji tego, że nie wykluczamy możliwości nawiązania współpracy w przyszłości oraz ponieważ chcemy pozostać z Państwem w kontakcie po 25 maja 2018 roku, pragniemy poinformować Państwa o szczegółach dotyczących warunków i zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu, zgodnie z RODO, uprawnieniach.

Najważniejszą dla Państwa informacją jest to, że z Państwa strony nie są wymagane żadne czynności poza zapoznaniem się z nowymi zasadami, które przedstawiamy w poniższych punktach.

Administratorem Państwa danych osobowych jest GPD Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000527454, REGON: 302860051, NIP PL: 7811902177 (dalej jako Administrator).

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) 6 ust. 1 a RODO na podstawie zgody, jeżeli taka zgoda została nam przez Państwa udzielona (np. w zakresie udziału w postępowaniach rekrutacyjnych);

b) 6 ust. 1 b RODO w celach umożliwienia nam podjęcia na Państwa żądanie działań związanych z nawiązaniem współpracy między Państwem a GPD Agency sp. z o.o. sp. k., zaś w przypadku tych z Państwa, z którymi zawarta została przez nas co najmniej jedna umowa, dane przetwarzane są również w związku i na potrzeby jej realizacji;

c) 6 ust. 1 c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy o rachunkowości, przepisy podatkowe);

d) 6 ust. 1 f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na:

  • organizacji i przeprowadzaniu konkursów, akcji promocyjnych,
  • marketingu bezpośrednim usług,
  • archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym, takich jak portfolia, oferty, zapytania, na potrzeby umożliwienia nam nawiązania z Państwem współpracy,
  • dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń,
  • prowadzeniu analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonywanych projektów.

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych oraz systemów informatycznych i pracownicy oraz współpracownicy takich podmiotów, inne podmioty współpracujące z Administratorem, np. klienci, i ich pracownicy lub współpracownicy.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania [zautomatyzowanego podejmowania decyzji], jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do żądania przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie zgoda taka może być przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie (cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego (wprowadzonego w jego miejsce), gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza w Państwa ocenie przepisy RODO.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, a także będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2. dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej odwołania.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona.danych@gpd.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.